Sunday, February 26, 2012

हाक्कु कालेको सचिकै घर पनि बिस्नुमतिको पूल निर छ रे| भैसी काट्ने ठाउँ नजीक |